Organ som utför fältförsök avseende växtodling GEP

Good Experimental Practice står för God försökssed och brukar förkortas GEP.

Organ som utför fältförsök avseende växtodling GEP

GEP reglerar hur man ska använda bekämpningsmedel vid försöksodling så att inga farliga kemikalier sprids i naturen. Försöken ska planeras, utföras och rapporteras på ett väl dokumenterat sätt.

En GEP-verksamhet arbetar med effektivitetsstudier i enlighet med växtskyddsmedelsdirektivet och standarder inom området. Standarderna har tagits fram av European and Mediterranean Plant Protection Organization. En GEP-verksamhet ska vara ackrediterad av Swedac enligt svenskt regelverk.

Information till den som vill bli ackrediterad

Ackrediteringen sker mot specifika delar av den internationella standarden för kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025. Swedac ställer krav på bland annat personal, metoder och utrustning samt mätningarnas spårbarhet.

Lagstiftning eller annat regelverk som ställer krav på ackreditering
  • (EG) nr. 1107/2009, Europa Parlamentets och rådets förordning (EG) nr. 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG, (46)
  • KIFS 2008:3, 12 §, Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel