Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Ledningssystem för kvalitet

Brister i kvalitet kan stå för 20 procent av de totala kostnaderna för ett tjänsteföretag, och ännu mer för tillverkande företag.

Med ledningssystem för kvalitet skapas förutsättningar för effektivt arbete och ständig förbättring genom ett strukturerat arbete med kvalitetsfrågor. Såväl tillverkningsindustrin som tjänsteföretag och offentlig verksamhet använder sig av ledningssystem för kvalitet. Ofta kan organisationerna hämta in stora delar av investeringen på bara ett par år.

Stöd från chefer och ledning är en förutsättning för att ledningssystemet ska fungera på effektivaste sätt. Systemet bygger på den internationella standarden SS-EN ISO 9001 – det internationellt mest spridda ledningssystemet. Standarden finns att köpa hos SIS, Swedish Standards Institute. Genom certifiering får företaget ett kvitto på att de arbetar enligt gällande föreskrifter och standarder. Swedac ackrediterar de organ som certifierar och granskar att ett företag har ett system och att det används.

Certifierat byggprojekteringsföretag

Certifierade byggprojekteringsföretag är en typ av aktör som är en del i lov- och byggprocessen. Ett sådant företag ska i en del fall kunna ta över delar av byggnadsnämndens bedömning gällande lov och tekniskt samråd.

Plan och bygglagen (2010:900) medger ett så kallat certifierat byggprojekteringsföretag

Ett certifierat byggprojekteringsföretag är ett företag som på byggherrens uppdrag kan bedöma projekteringen för vissa bostadsbyggnader. Företaget bedömer om projekteringen kan antas uppfylla vissa krav. För dessa företag krävs att de har ett kvalitetsledningssystem (ISO 9001) samt därtill implementerat kraven som fastställts i aktuell BFS (Boverkets föreskrift). Kompetensmässigt ska företaget ha särskild sakkunskap och erfarenhet av att bedöma utformningskraven på ändamålsenlighet och tillgänglighet samt de tekniska egenskapskraven vid nybyggnad av vissa bostadshus.

Ett certifieringsorgan som certifierar byggprojekteringsföretag är ackrediterat enligt SS-EN ISO/IEC 17021-1:2015 för kvalitetsledningssystem (ISO 9001) enligt IAF kod 28 eller IAF kod 34 samt därtill aktuell BFS (Boverkets föreskrift).

Information till den som vill certifiera sitt ledningssystem

En certifiering utförs av ett certifieringsföretag. De certifieringsföretag som är ackrediterade kallas också certifieringsorgan och finns i Swedacs ackrediteringsregister.

Certifieringsorganen utformar sin certifieringsprocess efter kraven i SS-EN ISO/IEC 17021. Bland annat finns krav på

  • att den inledande certifieringsbedömningen görs i två steg
  • att uppföljning ska göras på plats minst en gång per år
  • att det efter maximalt tre år ska göras en grundligare utvärdering av systemets effektivitet och behov av förändringar som grund för nästa treårsperiod.

Information till den som vill bli ackrediterad

Opartiskhet, kompetens, det egna ledningssystemet och certifieringsprocessen ligger i fokus vid Swedacs granskning för ackreditering av certifieringsorgan för ledningssystem. Swedac granskar även det praktiska arbetet på plats, exempelvis genom att observera vid revisioner.

Ackrediteringen görs mot Swedacs föreskrifter STAFS 2020:1 och mot kravstandarden för certifieringsorgan som certifierar ledningssystem, ISO/IEC 17021-1 i kombination med ISO 17021-3. Standarderna går att köpa på SIS, Swedish Standards Institute.

Det finns även vägledningsdokument från de internationella organisationerna IAF och EA.