Ledningssystem för miljö och EMAS

Många företag och organisationer vill idag arbeta aktivt med miljöfrågor. För att underlätta för dem finns det speciella verktyg att arbeta med.

Ledningssystem för miljö och EMAS

Två varianter som Swedac arbetar med är ledningssystem för miljö SS-EN ISO 14001 och EMAS, Eco Management and Audit Scheme, EU:s frivilliga system för miljöstyrning och miljörevision.

Genom SS-EN ISO 14001 kan organisationer utifrån egna förutsättningar sätta miljömål och förbättra sitt arbetssätt, sina produkter eller tjänster. Organisationen formulerar sina mål utifrån en egen analys av sin miljöpåverkan. Bland annat kan det handla om ständiga förbättringar, miljöledning samt identifiering, värdering och prioritering av miljöaspekter. För att få ett kvitto på att företaget arbetar enligt standarden kan företaget genomgå en certifiering. Standarden går att köpa hos SIS, Swedish Standards Institute.

EMAS, Eco Management and Audit Scheme, är EU:s frivilliga system för miljöstyrning och miljörevision. Systemet används för att effektivisera och förbättra miljöarbetet på företag och organisationer, såväl som för att förmedla ett trovärdigt budskap till marknaden om miljöarbetets resultat. EMAS tillåter användning av ISO 14001 som ledningssystem för miljö, men kräver bland annat att företaget också publicerar en årlig offentlig miljöredovisning.

Miljöredovisningen publiceras och organisationen registreras på Naturvårdsverkets hemsida, som är registreringsorgan i EMAS-systemet. I EMAS är det ett krav att miljökontrollanten som granskar organisationen är ackrediterad. EMAS-förordningen är tillgänglig på Naturvårdsverkets hemsida.

Information till den som vill certifiera sitt ledningssystem

En certifiering utförs av ett certifieringsföretag. De certifieringsföretag som är ackrediterade kallas också certifieringsorgan och finns i Swedacs ackrediteringsregister.

Certifieringsorganen utformar sin certifieringsprocess efter kraven i SS-EN ISO/IEC 17021. Bland annat finns krav på

 • att den inledande certifieringsbedömningen görs i två steg
 • att uppföljning ska göras på plats minst en gång per år
 • att det efter maximalt tre år ska göras en grundligare utvärdering av systemets effektivitet och behov av förändringar som grund för nästa treårsperiod.

Information till den som vill bli ackrediterad

Opartiskhet, kompetens, det egna ledningssystemet och certifieringsprocessen ligger i fokus vid Swedacs granskning för ackreditering av certifieringsorgan för ledningssystem. Swedac granskar även det praktiska arbetet på plats, exempelvis genom att observera vid revisioner.

Ackreditering av certifiering av ledningssystem görs mot Swedacs föreskrifter STAFS 2007:13 och mot kravstandarden för certifieringsorgan som certifierar produkter/processer, ISO/IEC 17021-1 i kombination med ISO 17021-2. Standarderna går att köpa hos SIS, Swedish Standards Institute. För att granska för EMAS gäller EMAS-förordningen och STAFS 2010:11.

Det finns även vägledningsdokument från de internationella organisationerna IAF och EA.

   • Dokument som innehåller krav för ackreditering STEMFS 2014:2, Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i stora företag.
   • SS-EN ISO/IEC 17021-1:2015, Bedömning av överensstämmelse – Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem – Del 1: Krav (ISO/IEC 17021-1:2015)
   • Förordning 1221/2009, Gemenskapens miljölednings- och miljöredovisningsordning (EMAS III)
   • ISO/IEC TS 17021-2:2013, Bedömning av överensstämmelse – Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem – Del 2: Kompetenskrav för revision och certifiering av miljöledningssystem
   • ISO/IEC TS 17021-4:2013, Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems – Part 4: Competence requirements for auditing and certification of event sustainability management systems
   • STAFS 2007:13, Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem
   • STAFS 2015:8, Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
     • Dokument som ger vägledning för uppfyllande av ackrediteringskrav IAF MD1:2007, Certification of Multiple Sites Based on Sampling
     • IAF MD2:2007, Transfer of Accredited Certification of Management System
     • IAF MD4:2008, Computer Assisted Auditing Techniques (”CAAT”) for Accredited Certification of Management Systems
     • IAF MD11:2013, For the application of ISO/IEC 17021 for audits of integrated management systems
     • IAF MD 19:2016, For The Audit and Certification of a Management System operated by a Multi-Site Organization (where application of site sampling is not appropriate)
     • IAF MD3:2008, Mandatory Document for Advanced Surveillance and Recertification Procedures
     • IAF MD5:2015, Determination of Audit Time of Quality and Environmental Management Systems
     • IAF ID1:2014, IAF Informative Document for QMS and EMS Scopes of Accreditation
     • EA-7/04 M:2010, Legal Compliance as a Part of Accredited ISO 14001:2004 Certification
     • SWEDAC DOC 13:2, Vägledning vid ackreditering för certifiering enligt SS-ISO 20121:2012 Ledningssystem för hållbarhet vid evenemang
     • 2001/680/EG, Kommissionens beslut om riktlinjer för genomförandet av… EMAS
     • 2001/681/EG, Kommissionens beslut om riktlinjer för genomförandet av…EMAS
     • 2003/532/EG, Kommissionens beslut om riktlinjer för genomförandet av val och användning av miljöindikatorer för EMAS-förordningen
         • Dokument som anger acceptanskriterier eller specificerar krav på bedömda objekt/system/personer STEMFS 2014:2, Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i stora företag.
         • SS-EN ISO 14001:2004, Miljöledningssystem – Krav och vägledning
         • SS-ISO 20121:2012, Ledningssystem för hållbarhet vid evenemang
          • Dokument som anger metoder för bedömning av överensstämmelse SS-EN ISO 19011:2011, Vägledning för revision av ledningssystem