Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Livsmedel och foder, Certifiering

Målet med certifiering inom livsmedel- och foderområdet är säkra livsmedel från jord till bord och säkerställande av ekologisk produktion och märkning.

Livsmedel och foder, Certifiering

Konsumenternas medvetenhet kring säkerhet, kvalitet och miljö har ökat – inte minst när det gäller livsmedel. Målet med certifiering inom livsmedel- och foderområdet är säkra livsmedel från jord till bord och säkerställande av ekologisk produktion och märkning.

Att certifiera sin produktion är ett sätt att opartiskt säkra att man uppfyller de lagkrav och standarder som gäller. Certifieringen utförs av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Produktcertifiering inom livsmedel- och foderområdet avser krav för certifiering av produkter, processer samt tjänster och kan ge rätt att använda den märkning som är kopplad till standarden, exempelvis EU-ekologiskt, KRAV eller Sigill.

Ledningssystem för livsmedelssäkerhet har som syfte att identifiera livsmedelssäkerhetsfaror och vidta åtgärder för att minimera riskerna, bland annat genom effektiv styrning och förbättringsarbete.

Mer information finns hos certifieringsorganen som certifierar för respektive standard, se ackrediteringsregistret.

Information för den som vill bli ackrediterad

Swedac ackrediterar certifieringsorgan inom livsmedel- och foderområdet enligt Swedacs föreskrifter STAFS 2020:1, som i sin tur hänvisar till den internationella standarden för certifieringsorgan som certifierar produkter och processer, ISO/IEC 17065, och ledningssystem, ISO/IEC 17021-1 och ISO/TS 22003. Standarderna finns att köpa hos SIS, Swedish Standards Institute.

Certifieringsorgan – Produkter – Livsmedel – Kluster och kategorier