Certifiering av livsmedel

Målet med certifiering av livsmedel är säkra livsmedel från jord till bord.

Certifiering av livsmedel

Att certifiera sin produktion är ett sätt att opartiskt säkra att man uppfyller de lagkrav och standarder som gäller.

Certifieringen utförs av ett ackrediterat certifieringsorgan. En certifiering av livsmedel kan också ge rätt att använda den märkning som är kopplad till standarden, exempelvis EU-ekologiskt, KRAV eller Sigill.

Mer information finns hos certifieringsorganen som certifierar för respektive standard, se ackrediteringsregistret.

Information för den som vill bli ackrediterad

Swedac ackrediterar certifieringsorgan för livsmedel enligt Swedacs föreskrifter STAFS 2013:5, som i sin tur hänvisar till den internationella standarden för certifieringsorgan som certifierar produkter och processer, ISO/IEC 17065. Standarden finns att köpa hos SIS, Swedish Standards Institute.

Acceptanskriterier eller specificerar krav på bedömda objekt/system/personer
  • (EG) nr 834/2007, Rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, Artikel 27, p5.c
  • (EG) nr 889/2008, Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion
  • (EG) nr 1235/2008, Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer
Krav för ackreditering
Lagstiftning eller annat regelverk som ställer krav på ackreditering
  • (EG) nr 834/2007, Rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, Artikel 27, p5.c
  • (EG) nr 882/2004, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004, Artikel 5 om delegerade kontrollorgan och Artikel 12 om officiella laboratorier.
  • (EU) 2017/625, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/625, om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel mm.
Metoder för bedömning av överensstämmelse
  • (EG) nr 834/2007, Rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, Artikel 27, p5.c