Hoppa till innehållet
Nyheter

Frågor och svar om Swedacs roll i arbetet med SERMI

SERMI är en organisation som har till uppgift att utveckla och driva ett EU-regelverk för hur oberoende verkstäder för fordonsservice ska få tillgång till säkerhetsrelaterad data som används vid reparationer och underhåll. Organisationen drivs gemensamt av fordonstillverkare och företrädare för oberoende verkstäder.

Det regelverk som SERMI tar fram ska sedan implementeras genom medlemsländernas ackrediteringsorgan, däribland Swedac. Regelverket är planerat att tas i bruk i augusti 2023. Med anledning av detta har vi här samlat de vanligaste frågorna om SERMI.

1. Varför är Swedac involverat i arbetet med SERMI?
Swedac är Sveriges nationella ackrediteringsorgan. Syftet med ackreditering är att säkerställa att de kontrollföretag som utför certifiering, validering, verifiering, kalibrering, kontroll och provning gör det med hög kvalitet och god säkerhet för liv, hälsa och miljö. Ackrediteringen innebär kontroller av att uppdragen utförs opartiskt, korrekt och grundas på internationellt erkända standarder. Swedac ackrediterar inom många områden, till exempel inom hälso- och sjukvård, anläggningar, miljö och livsmedel, industri, fordon och certifiering.
Genom de ackrediteringar som Swedac genomför av kontrollföretag, säkras kompetens för hantering av SERMI hos den organisationen.

2. Hur kommer kontrollföretag för SERMI att väljas ut? Vilka är kriterierna?
SWEDAC gör inga aktiva val när det gäller vilka företag som blir kontrollföretag. Det företag som har för avsikt att ackreditera sig för en uppgift ansöker själv om detta hos Swedac. Därefter prövar SWEDAC kompetens, rutiner och metoder så att alla kvalitetskrav uppfylls enligt den standard som ackrediteringen gäller för. Företag, verksamheter eller organisationer (exempelvis bolag, enskilda firmor, myndigheter, kommuner och regioner) kan ackrediteras av Swedac. När alla krav är uppfyllda fattar Swedac beslut om ackreditering. Därefter kontrollerar Swedac regelbundet att den ackrediterade fortsätter att leva upp till kraven för sin ackreditering.

3. Hur ser ansökningstrycket ut? Är det många bilverkstäder som vill bli certifierade för SERMI?
Det är inte Swedacs uppgift att certifiera verkstäder. Swedac behandlar ansökningar för att bli kontrollföretag, som i sin tur kommer att certifiera verkstäder.
Swedac kan heller inte lämna uppgift om pågående ackrediteringar utan har endast möjlighet att ge information om ett organ är ackrediterat eller ej. Eftersom SERMI är ett helt nytt område finns inga klara ackrediteringar ännu, men allt eftersom ackrediteringar för att bli kontrollföretag blir klara kommer de att publiceras i vår databas här på hemsidan.
Generellt kan vi säga att när ett nytt område som tex. SERMI introduceras så brukar det alltid komma olika typer av frågor till Swedac, så är fallet även nu.

4. Hur långt har Swedac kommit i arbetet med SERMI?
SERMI-regelverket är ännu under intensiv utveckling och ska träda i kraft den 1 augusti. Swedac följer utvecklingen noggrant och vi håller oss till de rekommendationer som den europeiska samarbetsorganisationen för ackreditering, European cooperation for accreditetion, EA, ger. I nuläget rekommenderar EA att inte fatta några formella beslut om ackreditering ännu. Ett beslut förväntas komma inom de närmsta månaderna. På Sermis hemsida, kan du ta del av den senaste utvecklingen.

5. Hur kommer eventuell förekomst i brottsregistret att påverka möjligheterna att bli SERMI-ackrediterad? För verkstaden/företaget? För den enskilda teknikern?
Det SERMI-dokument som är publicerat anger inte i vilken grad förekomst i brottsregistret är möjlig. I SERMI-dokumentet framgår att RSS (Remote Service Supplier) och IO (Independent Operator) ska ha ett rent brottsregister.

6. Hur länge kommer en verkstads eller serviceteknikers SERMI-certifiering att gälla?
När kontrollföretagen som blir ackrediterade av Swedac kommer att börja certifera för SERMI, så gäller certifieringen endast verkstäder. Verkstäderna ska i sin tur sedan se till att servicetekniker har rätt behörighet och kompetens, för att verkstaden ska kunna fortsätta vara certifierad. Men serviceteknikern är inte personligen certifierad av det ackrediterade kontrollorganet. Certifieringen kommer att gälla i maximalt 5 år, med stickprovskontroller under den tiden.

7. Hur kan kontrollföretag och verkstäder förbereda sig för SERMI på bästa sätt?
För kontrollföretag är det bästa att börja sätta sig in i kraven för ackreditering, samt i SERMIs regelverk. Det finns även information på Swedacs webb om ackreditering och ackrediteringsprocessen: Så funkar ackreditering.

För verkstäder finns mest information på SERMI:s hemsida om det som kallas ”SERMI Scheme”, det vill säga omfattningen av SERMI.

8. Från vilket datum kan kontrollföretag anmäla sitt intresse för att bli ackrediterad enligt SERMI?
Swedac behandlar som nämnts enbart ansökningar för den juridiska person som önskar bli kontrollföretag. Det går att göra denna ansökning redan idag för SERMI, även om regelverket inte är helt klart ännu. Ansökan görs här: Ansök om ackreditering.

När ackrediteringar är klara, kan kontrollföretagen börja genomföra certifieringarna av verkstäder.

9. Om en SERMI-certifierad fordonstekniker byter jobb, antingen inom Sverige eller hela EU, hur påverkas dennes SERMI-certifiering?
Det är serviceteknikerns arbetsgivare och dennes arbetsprocess som som kommer vara certifierad, inte den enskilde teknikern. Det är den nye arbetsgivarens ansvar att tillse att teknikern har rätt behörigheter. Systemet med SERMI fungerar på samma sätt i andra EU-länder som i Sverige.

På grund av nytt regelverk som är under utveckling kommer sidan att uppdateras löpande.