Hoppa till innehållet
Uppdrag tillit

Fordonsbesiktning i Sverige – så fungerar det

Du plockar upp barnen med bilen och känner dig trygg med att både din egen och andras bilar är säkra. Men varför egentligen? Följ med när Swedac berättar om hur fordonsbesiktning är organiserat i Sverige. Du kan vänta dig kunskap om dagens system men också en glimt av framtiden.

Swedac har en enhet för fordonsbesiktning. Vi har pratat med en av enhetens bedömningsledare, Patrik Andersson, som berättar hur besiktning är ordnat i Sverige.

Företag som besiktigar fordon måste vara ackrediterade enligt lag, varför är det så?
Grunden till fordonsbesiktning, själva syftet med att besiktning finns, är trafiksäkerhet och miljö. Om fordon inte kontrollerades och alla fordonsägare fick sköta servicen själva skulle ingen veta vad det är för status på de fordon som rullar på vägarna. Det skulle vara otryggt. I Sverige har vi valt ackreditering som system för att säkra att de företag som utför fordonsbesiktning har rätt kompetens, utrustning och rutiner. Det finns andra lösningar i andra länder, men i Sverige har vi valt ackreditering som tillsynsform.

Hur länge har ackreditering varit ett krav?
Sedan marknaden avreglerades 1 juli 2010. Innan dess hade Svensk bilprovning monopol. Då fanns inte krav på ackreditering. Swedac gjorde tillsyn redan innan avregleringen, för att bilprovningen ville kvalitetssäkra en del processer.

Hur går ackreditering av besiktningsföretag till?
Företag som vill börja med fordonsbesiktning får göra en ansökan hos Swedac. De måste uppfylla vissa krav. Alla besiktningsföretag, och det är samma krav som gäller för alla besiktningsföretag oavsett om de kontrollerar fordon eller hissar eller någon annan viktig samhällsfunktion, måste uppfylla kraven i en standard som heter ISO/IEC 17020. Den standarden är grunden till att bli ackrediterad. Standarden sätter ramarna för vilka krav som ställs på personalens kompetens och företagets utrustning och rutiner. Exempelvis behöver alla besiktningsföretag ha ett ledningssystem. Det här är den övergripande nivån.

Sedan finns krav i fordonslagen, i fordonsförordningen och i Transportstyrelsens föreskrifter. Föreskrifterna innehåller mer detaljerade krav för just fordonsbesiktning. Där står till exempel att varje bil i Sverige ska besiktigas med ett visst intervall och att all personal som gör besiktningar behöver vara personcertifierade.
Man kan säga att det är en kedja av krav som ett besiktningsföretag behöver leva upp till.

Hur ofta granskas och bedöms besiktningsföretagen?
Hos företag som har varit ackrediterad i fyra år gör Swedac en tillsyn var 16:de månad. Företag som har en helt ny ackreditering bedöms tätare.
Samtidigt är tillsyn något ständigt pågående. Uppdateringar av regler, klagomål eller att Swedac får input från Transportstyrelsen kan leda till tillsyn utanför den ordinarie cykeln.

Vad granskas och bedöms?
Att alla krav är uppfyllda, att företaget genomför sitt arbete så som de ska och att ledningssystemet finns på plats och fungerar. Vi beskriver ibland ett ledningssystem som ett självspelande piano, verksamheten ska fungera med så få fel som möjligt.  När Swedac gör tillsyn är vi där och stämmer pianot, något kanske behöver justeras.

Upptäcker Swedac ofta fel?
Ja någon avvikelse blir det nästan alltid. Det är många krav som ska uppfyllas. Avvikelser är en del av processen med att vara ackrediterad. Ett sunt företag ställer sig frågan: Hur ska vi göra för att ständigt förbättra vår kontrollverksamhet?

Vem granskar och bedömer?
Swedac sätter ihop ett bedömningsteam. De flesta besiktningsföretag är relativt stora därför består Swedacs bedömarlag ofta av två-fem personer. Teamet består av en bedömningsledare som håller ihop uppdraget och ett antal tekniska bedömare som besöker stationerna som ska bedömas. Arbetet mynnar ut i en rapport där Swedac gör en samlad bedömning av det granskade företaget. Myndigheten är inte ute efter enskilda stationer eller individer utan det är bolaget som helhet som bedöms. Om Swedac noterar en avvikelse på en station behöver det bedömda företaget fundera på om den avvikelsen finns på andra stationer också och vad som behöver göras för att åtgärda problemet.

Hur många företag är ackrediterade för att utföra fordonsbesiktning i Sverige?
Det finns tio företag i Sverige. Företagen kan arbeta inom tre olika kategorier – lätta fordon, tunga fordon och bygg- och anläggningsfordon.
Alla besiktningsföretag arbetar inte med allt, vissa är ackrediterade för lätta fordon, men andra är ackrediterade inom alla tre kategorier.

Är det här ett svenskt system?
Nej. Det finns ett EU-direktiv som ställer minimumkrav på fordonsbesiktning och för alla länder inom EU, i direktivet finns två vägar att gå. Antingen arbetar man med ackreditering som tillsyns-system eller också arbetar man med att uppfylla kraven för tillsyn i en bilaga som finns till EU-direktivet. Oavsett vilket system man väljer finns en grundnivå som alla EU-länder uppfyller.

Hur ser framtiden ut för fordonsbesiktning?
EU-direktivet är från 2014 och ska nu ses över. Uppdateringen ska enligt plan vara färdigt 2025. Då kan det bli förändringar. I diskussionerna om uppdateringen av direktivet nämns möjligheten att göra om direktivet till en förordning. En EU-förordning innebär att alla EU:s medlemsländer behöver införa samma krav, på samma sätt. Med ett direktiv, som reglerar det här området nu, ska varje land införa kraven i direktivet på det sätt som landet anser bäst. En förordning och ett direktiv ställer alltså krav på lite olika sätt. Det här är en stor fråga så inför 2025 görs troligen inte så stora förändringar i Sverige utan man avvaktar utfallet från EU.
Parallellt med den möjliga förändringen ska den standard som reglerar ackreditering, ISO/IEC 17020 troligen revideras. Om det blir så är den uppdateringen kanske också klar 2025.

Swedac Magasin

Arkiv fram till sista numret 2018.