Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Tryckkärl och pannor

Tryckkärl är ett samlande begrepp för tryckbärande och trycksatta anordningar. Det kan röra sig om allt från tryckluftsbehållare och varmvattenberedare till processindustrier och kärnkraftverk.

Tryckkärl och pannor

Om tryckkärl går sönder eller om olyckan är framme kan det få stora konsekvenser. Därför finns många regler om tillverkning, underhåll och besiktning.

Arbetsmiljöverket har gett ut flera föreskrifter inom området, som omfattar de allra flesta tryckkärl, cisterner och rörledningar. De krav som ställs behandlar bland annat tillverkning, installation, reparationer samt återkommande besiktning. För tillverkning av trycksatta anordningar finns även europagemensamma krav i tryckkärlsdirektivet, PED 2014/68/EU samt i direktivet för enkla tryckkärl, 2014/29/EU.

Det är inte bara Arbetsmiljöverkets föreskrifter som reglerar produkter som faller in under området Tryckkärl, utan det kan också finnas krav som ställs av andra myndigheter. Så är det till exempel för cisterner samt tryckkärl och tankar för transport av farligt gods. Dessa regleras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2017:3 finns krav på att den som övervakar en panna skall vara certifierad av ett ackrediterat personcertifieringsorgan, certifiering av pannoperatörer. För detaljerad information om ikraftträdande se vidare på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Swedac ackrediterar de företag som kontrollerar tryckkärl och pannor. Ackreditering sker mot standarden SS-EN ISO/IEC 17020.
Swedac ackrediterar de företag som certifierar pannoperatörer. Ackreditering sker mot standarden SS-EN ISO/IEC 17024.
I Swedacs ackrediteringsregister finns information om ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan.

Information till den som tillverkar, levererar eller arbetar med tryckkärl

De som använder sig av tryckkärl ska ta hand om sin utrustning och se till att den besiktigas av ett ackrediterat kontrollorgan. Dessa kontroller sker i samband med konstruktion, tillverkning och installation av anläggningar och sedan återkommande under anläggningens livstid. Kraven på kontroller finns också om man bygger om sin anläggning efter det att den tagits i drift.

Krav och föreskrifter för tryckkärl finns bland annat i:

  • AFS 2016:1, Föreskrifter om tryckbärande anordningar
  • AFS 2016:2, Föreskrifter om tillhandahållande på marknaden av enkla tryckkärl
  • AFS 2017:3, Användning  och kontroll av trycksatta anordningar

 

Information till den som vill bli ackrediterad

Swedac ackrediterar de kontrollorgan som genomför besiktning av tryckkärl. Ackreditering sker mot kraven i standarden SS-EN ISO/IEC 17020.

 

Oförstörande provning

Oförstörande provning är ett sätt att kontrollera kvalitetskrav utan att riskera att deformera eller förstöra produkten.

För den som vill bli ackrediterad för oförstörande provning finns tillkommande krav från olika myndigheter beroende på inom vilken verksamhet provningen ska utföras.