Tryckkärl

Tryckkärl är ett samlande begrepp för tryckbärande och trycksatta anordningar. Det kan röra sig om allt från tryckluftsbehållare och varmvattenberedare till processindustrier och kärnkraftverk.

Tryckkärl

Om tryckkärl går sönder eller om olyckan är framme kan det få stora konsekvenser. Därför finns många regler om tillverkning, underhåll och besiktning.

Arbetsmiljöverket har gett ut flera föreskrifter inom området, som omfattar de allra flesta tryckkärl, cisterner och rörledningar. De krav som ställs behandlar bland annat tillverkning, installation, reparationer samt återkommande besiktning. För tillverkning av trycksatta anordningar finns även europagemensamma krav i tryckkärlsdirektivet, PED 2014/68/EU – som gäller från och med 19 juli  – samt i direktivet för enkla tryckkärl, 2014/29/EU.

Det är inte bara Arbetsmiljöverkets föreskrifter som reglerar produkter som faller in under området Tryckkärl, utan det kan också finnas krav som ställs av andra myndigheter. Så är det till exempel för cisterner samt tryckkärl och tankar för transport av farligt gods. Dessa regleras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Information till den som tillverkar, levererar eller arbetar med tryckkärl

De som använder sig av tryckkärl ska ta hand om sin utrustning och se till att den besiktigas av ett ackrediterat kontrollorgan. Dessa kontroller sker i samband med konstruktion, tillverkning och installation av anläggningar och sedan återkommande under anläggningens livstid.

Krav och föreskrifter för tryckkärl finns bland annat i:

  • AFS 2016:1, Föreskrifter om tryckbärande anordningar
  • AFS 2016:2, Föreskrifter om tillhandahållande på marknaden av enkla tryckkärl
  • AFS 2002:1, Användning av trycksatta anordningar
  • AFS 2005:2, Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar
  • AFS 2005:3, Besiktning av trycksatta anordningar.

 

Information till den som vill bli ackrediterad

Swedac ackrediterar de kontrollorgan som genomför besiktning av tryckkärl. Ackreditering sker mot kraven i standarden SS-EN ISO/IEC 17020.