Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter (STAFS 2012:5) om tillsatsanordningar till taxametrar. Ändrad lydelse i 1, 2, 6 och 11 §§ samt bilagan.
Grundförfattning: STAFS 2012:5
Bemyndigande: 8 kap. 1 § taxitrafikförordningen (2012:238).