Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller dels bestämmelser om sådana avgifter för ackreditering, tillsyn och bedömning som avses i 21 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll, dels bestämmelser om sådana avgifter för prövning och tillsyn som avses i 4 § förordningen (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed. Föreskrifterna tillämpas på laboratorier, inklusive 1. Good Laboratory Practice (GLP) -laboratorier, 2. evalueringsorganisationer som utvärderar IT-säkerhet, 3. organ som planerar, utför och rapporterar effektivitetsstudier enligt Good Efficacy Practice (GEP), 4. producenter av referensmaterial, och 5. arrangörer av program för kompetensprövning. Föreskrifterna har meddelats efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Föreskrifterna träder ikraft 2019-01-01 och ersätter då STAFS 2017:13.

Relaterade ämnesområden