Hoppa till innehållet
Uppdrag tillit

Så bidrar Swedac till 7 av de globala hållbarhetsmålen

 

Textversion av infografiken

Så bidrar Swedacs arbete till de globala hållbarhetsmålen

Sverige ska vara ledande i arbetet med att nå FN:s hållbarhetsmål. Här är ett urval områden där Swedac via ackreditering, reglerad mätteknik och marknadskontroll bidrar till att målen nås.

För människan:

Mål 3 – Hälsa och välbefinnande
Swedac ackrediterar laboratorier av flera olika typer, inte minst medicinska laboratorier. Ackrediterade laboratorier som regelbundet kvalitetssäkrar sin kompetens och sina processer skapar förutsättningar för tillförlitliga analyser vilket i sin tur bidrar till bättre hälsa för fler.

Mål 5 – Jämställdhet
Swedac har fått i uppdrag av regeringen att driva jämställdhetsfrågan i ackrediteringsvärlden. Under 2020-2021 lyfter Ulf Hammarström, Swedacs general- direktör, frågan i den europeiska samarbetsorganisationen, EA.

För hållbart välstånd:

Mål 6 – Rent vatten och sanitet
Oljeavskiljare finns i tusental runt om i Sverige. På tankningsstationer, verkstäder och andra platser där olja förekommer är avskiljarna ett viktigt verktyg för att se till att olja och andra miljögifter inte kommer ut i dagvattnet. Swedac ackrediterar företag som kontrollerar att oljeavskiljare fungerar som de ska.

Mål 7 – Hållbar energi för alla
Att mäta hur mycket energi som förbrukas är ett viktigt verktyg för att kunna göra tillgången på energi hållbar. Swedac har ansvar för att följa upp att svenska elnätsföretag mäter energiförbrukning på ett korrekt sätt. Myndigheten har internationella samarbeten för att bidra till rättvisande mätningar globalt.

Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Inom Europa finns flera regelverk som ska säkerställa att industriföretagens produkter lever upp till miljö- och hållbarhetskrav. Att produkterna lever upp till kraven granskas av så kallade anmälda organ. I Sverige är det Swedac som bedömer och utser anmälda organ.

För planeten:

Mål 12 – Säkerställa hållbara produktions- och konsumtionsmönster
Tillverkning av produkter sker i hög grad utanför Europa. Globalt är lagstiftningen om olika produktkrav inte lika väl utvecklade som på Europanivå. Från och med 2021 utökas samordningen av marknadskontroll inom hela EU, vilket skapar bättre förutsättningar att agera gemensamt. Swedac är samordningskontor för marknadskontroll i Sverige.

Mål 15 – Skydda landbaserad ekosystem
Skog spelar en avgörande roll för hållbar utveckling. Certifiering under ackreditering är ett viktigt verktyg för hållbart skogsbruk. Swedac ackrediterar företag som certifierar enligt hållbarhetsstandarder för skog.

Läs mer

Swedac Magasin

Arkiv fram till sista numret 2018.