Hoppa till innehållet
Uppdrag tillit

Så bidrar vi till agenda 2030

Hur bidrar du i ditt arbete till att Agenda 2030-målen uppfylls?

Porträtt på Mikael Schmidt
Mikael Schmidt, avdelningschef avdelningen reglerad mätteknik, Swedac.

Mikael Schmidt, avdelningschef avdelningen reglerad mätteknik

— Övergången från fossila till ickefossila bränslen ställer krav på att den reglerade mättekniken hänger med.  Som regelverken ser ut idag finns det inga krav på tillverkaren av exempelvis ny laddinfrastruktur. Om du vill tillverka och sälja en laddstolpe finns det inget regelverk för det. Det bästa vore om det redan nu fanns EU-gemensamma förordningar men i väntan på det har vi som jobbar med reglerad mätteknik på Swedac tagit initiativ till ett nordiskt samarbete, som ett första steg.

— Att ställa om energimässigt är den enskilt viktigaste klimatfrågan. Om vi kan tydliggöra vilka krav som gäller mättekniskt kan man åtminstone lägga den kraften på annat. 

Porträtt på Kristina Hallman
Kristina Hallman, chef ackrediteringsavdelningen, Swedac.

Kristina Hallman, chef ackrediteringsavdelningen

— Att människor kan känna tillit är grunden för ett fungerande samhälle. Ackrediteringsavdelningens personal utför ett viktigt arbete genom att säkerställa att kvalitetskrav och normer omsätts i verklighet och bidrar till att skapa ökad tillit. Det främjar inte bara handel och konkurrenskraft utan har även betydelse för människors livsmöjligheter och samhällsutvecklingen i stort. Ett av målen som verksamheten bidrar betydligt och direkt till är nr 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur genom att bygga motståndskraftig infrastruktur och verka för inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

— Kvalitetssäkring är viktigt så att vi kan lita på resultaten från laboratoriers provningar, för annars kan ju man ta ett felaktigt beslut som får stora negativa konsekvenser. Swedac ackrediterar till exempel miljölaboratorier, sjukhuslaboratorier och laboratorier som analyserar dricksvatten. Här bidrar vår verksamhet till mål 6 Rent vatten och sanitet för alla, mål 14 Hav och marina resurser och mål 3 God hälsa och välbefinnande.

Porträtt på Anette Arveståhl
Anette Arveståhl, avdelningschef juridik och handelsfrågor, Swedac.

Anette Arveståhl, avdelningschef juridik och handelsfrågor

— Genom det arbete som görs på juristsidan bidrar vi till att säkerställa transparens och allas lika värde inför staten, men också till att upprätthålla de demokratiska värdena, enligt mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen som bland annat omfattar rättssäkerhet. När det gäller mål 12 Hållbar konsumtion och produktion tänker jag att vi genom vår samordning av marknadskontroll bidrar till effektivt resursutnyttjande hos staten men också till att främja hållbarheten i produktionen utifrån exempelvis CE-märkning. Och apropå mål 3 God hälsa och välbefinnande har ju pandemin visat vikten av samordning mellan olika myndigheter som arbetar med att säkerställa att skyddsmaterial uppfyller CE-kraven som syftar till att bidra till god hälsa.

— Jag personligen känner att mitt bidrag är att tillämpa de regler vi är satta att följa på ett sätt som behandlar alla lika men även att bidra till att våra regler blir så klara och tydliga som möjligt för att underlätta för dem som ska tillämpa dem. I gruppen tänker jag att svaret kan vara att vi genom att arbeta med att samordna marknadskontroll bidrar till att säkerställa att produkter som säljs inte skadar användare och i arbetet med juriststödet bidrar till att vår verksamhet är rättssäker och transparent.

Läs mer

Swedac Magasin

Arkiv fram till sista numret 2018.