Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:14) om avgasmätare. Ändring: Ny 12 §, ny rubrik närmast före 12 §
Bemyndigande: 13 § förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening