Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem. Ändring: sista stycket i 1 § upphör att gälla, ny lydelse i2, 4, 5, 6 och 15 §§, ny lydelse i bilaga 1 och bilaga 2 till föreskrifterna samt ny lydelse i de allmänna råden till 1 §, 3-6 §§ och 8 §.
Bemyndigande: 9 § förordningen (2005:894) om teknisk kontroll.