Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:20) om evalueringsorganisationer som utvärderar IT-säkerhet. Ändrad lydelse i 1 och 3 §§.
Grundförfattning: STAFS 2007:20
Bemyndigande: 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.