Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:21) om organ som certifierar IT-säkerhet. Ändrad lydelse i 1 §; ny 4 a §.
Grundförfattning: STAFS 2007:21
Bemyndigande: 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.