Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2009:9) om återkommande kontroll av mätare för aktiv elenergi. Ändring av 1, 5 och 8 §§ samt punkt 1 i bilagan.
Grundförfattning: STAFS 2009:9
Bemyndigande: 7 § förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el