Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter (STAFS 2010:11) om ackreditering av miljökontrollanter enligt Emas. Upphävande av 9 §, ändrad lydelse i författningsrubriken, 5, 7 och 11 §§; upphävande av de allmänna råden till 5, 6, 7 och 11 §§.
Grundförfattning: STAFS 2013:1
Bemyndigande: 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.