Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter (STAFS 2013:6) om ackreditering av organ som certifierar produkter. Ändrad lydelse i 1 §; ny 3 a §.
Grundförfattning: STAFS: 2013:6
Bemyndigande: 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.