Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:33) om ackreditering av laboratorier. Upphävande av bilagan; rubriken närmast före 4 § utgår; ändrad lydelse i rubriken till föreskrifterna, 2, 3, 5 och 9-11 §§ i föreskrifterna samt rubriken närmast före 9 §; ny 4 §; upphävande av de allmänna råden till 3 och 10 §§.
Grundförfattning: STAFS 2011:33
Bemyndigande: 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.