Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i STAFS 2011:18. Upphävande av bilagan; ändrad lydelse i 2 och 3 §§, ny 3 a §; ändrad lydelse i de allmänna råden till 3 §.
Grundförfattning: STAFS 2011:18
Bemyndigande: 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.