Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:33) om ackreditering av laboratorier. Upphävande av 4 §; nuvarande bilaga 1 ska betecknas bilaga; ändrad lydelse i 3 § samt bilagan.
Grundförfattning: STAFS 2011:33
Bemyndigande: 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.