Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2015:8) om ackreditering. Upphävande av 14 §; bilaga 1 ska betecknas bilaga; ändrad lydelse i 2, 3, 13, 18, 21 och 34 §§ samt bilagan; ny 31 a §; upphävande av allmänna råd till 14 och 18 §§.
Grundförfattning: STAFS 2015:8
Bemyndigande: 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.