Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i STAFS 2010:11. Ändrad lydelse i 1, 5 och 8 §§.
Grundförfattning: STAFS 2010:11
Bemyndigande: 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.