Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i STAFS 2011:34. Upphävande av 3 och 4 §§.
Grundförfattning: STAFS 2011:34
Bemyndigande: 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.