Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i STAFS 2011:35. Upphävande av 3 och 4 §§; rubriken närmast före 3 § utgår; ändrad lydelse i 2 §.
Grundförfattning: STAFS 2011:35 konsol
Bemyndigande: 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.