Information

Beskrivning: Föreskrifterna gäller för företag och organisationer som är eller ansöker om att bli ackrediterade av Swedac. Föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om - ansökan om ackreditering, - granskning inför beslut om ackreditering och tillsyn, - användning av underleverantörer, och - hur Swedacs ackrediteringsmärke ska användas. I dokumentet finns även råd som gör det lättare att tolka och uppfylla kraven för ackreditering. Kompletterande bestämmelser finns i Swedacs föreskrifter om ackreditering inom respektive område. Övergångsbestämmelser: Ackrediterade organ får fortsätta tillämpa 17, 24, 24 a, 24 b, 24 d, 24 f och 32 a §§ Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering till och med den 31 december 2017. PDF-filen ovan innehåller STAFS 2015:8 i den senaste versionen med alla ändringar införda i den ursprungliga texten (konsoliderad version). Ursprunglig text (grundförfattning) och senare ändringar (ändringsförfattningar) hittar du nedan.
Grundförfattning: STAFS 2015:8
Ändringsförfattningar: STAFS 2015:13 STAFS 2016:24 STAFS 2017:3
Bemyndigande: 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll

Relaterade ämnesområden