Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller bestämmelser om avgifter för sådana organ som enligt 7 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll anmäls för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning eller avtal som Europeiska unionen träffat med tredje land. Avgifter enligt dessa föreskrifter utgår endast i den mån ackreditering inte ligger till grund för anmälan.
Grundförfattning: STAFS 2013:11
Ändringsförfattningar: STAFS 2015:22
Bemyndigande: 16 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.