Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller närmare bestämmelser om avgifter för kontrollorgan. Föreskrifterna har meddelats efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Föreskrifterna träder i kraft 2018-01-01 och ersätter då STAFS 2016:19. PDF-filen ovan innehåller STAFS 2017:12 i den senaste versionen med alla ändringar införda i den ursprungliga texten (konsoliderad version). Ursprunglig text (grundförfattning) och senare ändringar (ändringsförfattningar) hittar du nedan.
Grundförfattning: STAFS 2017:12
Ändringsförfattningar:
Bemyndigande: 16 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll