Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller bestämmelser om sådana avgifter för ackreditering, tillsyn och bedömning som avses i 21 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Föreskrifterna tillämpas på den som är eller ansöker om att utses till anmält organ enligt 7 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll om tillsynen och bedömningen av organet sker genom ackreditering. Föreskrifterna har meddelats efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Föreskrifterna träder i kraft 2020-01-01 och ersätter då STAFS 2018:10.
Bemyndigande: Bemyndigande: 16 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll