Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller närmare bestämmelser om avgifter för certifieringsorgan, organ för validering och verifiering samt miljökontrollanter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/. Föreskrifterna har meddelats efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Föreskrifterna träder i kraft 2018-01-01 och ersätter då STAFS 2016:18. PDF-filen ovan innehåller STAFS 2017:11 i den senaste versionen med alla ändringar införda i den ursprungliga texten (konsoliderad version). Ursprunglig text (grundförfattning) och senare ändringar (ändringsförfattningar) hittar du nedan.
Grundförfattning: STAFS 2017:11
Ändringsförfattningar: STAFS 2018:1
Bemyndigande: 16 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll