Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynsavgifter på elmätare kategori 1–5 som används av en nätkoncessionshavare för mätning av förbrukning av elenergi. Föreskrifterna har meddelats efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Föreskrifterna träder i kraft 2018-01-01 och ersätter då STAFS 2016:22.
Bemyndigande: 8 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon.