Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i STAFS 2003:5, Swedacs föreskrifter om kontroll av egna reparationer för ackrediterade verkstäder samt allmänna råd. Ändringar: Föreskrifterna ändrar 8 § så att en verkstad ska uppfylla kraven för kontrollorgan typ C enligt punkt 4.1.6 c) standarden SS-EN ISO/IEC 17020:2012 istället för som tidigare kraven för ett kontrollorgan typ B. Förändringen innebär inte att det blir möjligt för kontrollorganet att åta sig uppdrag för kontroll av reparationer utförda av andra verkstäder. Förändringen innebär inte heller en och samma person får utföra reparation och kontroll av samma fordon under ackreditering. Även föreskriftsrubriken ändras något.
Grundförfattning: STAFS:2003:5
Bemyndigande: 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.