Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter (STAFS 2008:4) om införande av OECD:s principer om införandet av god laboratoriesed (GLP). Ändring: Upphävande av 10 §.
Grundförfattning: STAFS 2008:4
Bemyndigande: 4 § förordningen (1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed