Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i STAFS 2003:5. Ändringar: Föreskrifterna upphäver 9 och 11 §§ och innebär ny lydelse av 2, 5, 8, 10 och 19 §§. Även de allmänna råden ändras på så sätt att de allmänna råden till 8, 9 och 11 §§ upphör att gälla och 5 och 19 §§ får ny lydelse, ordet ”Vägverket” byts också ut om Transportstyrelsen i texten.
Grundförfattning: STAFS:2003:5
Bemyndigande: 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.