Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar av Swedacs föreskrifter (STAFS 2008:4) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed (GLP). Upphävande av 6 § och ändring av 1 §
Grundförfattning: STAFS 2008:4
Bemyndigande: 4 § förordningen (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed.