Information

Beskrivning: Dessa föreskrifter gäller, med undantag för 3 §, för den som har nätkoncession och som är skyldig att utföra mätning av mängden överförd el och dess fördelning över tiden enligt 3 kap. 10 § ellagen (1997:857). Föreskrifterna, med undantag för 3 a §, gäller även den som har mätsystem i nät utan stöd av nätkoncession som tagits i bruk efter den 1 maj 2015 för mätning av elproduktion enligt 2 kap. 3 § lagen (2011:1200) om elcertifikat. Mätsystem kategori 1 med säkringsabonnemang om högst 63 ampere behöver dock endast uppfylla kraven i 3 – 6 a §§ i dessa föreskrifter. Kompletterande bestämmelser för elmätare i kategori 1 och 2 med säkringsabonnemang om högst 63 ampere finns i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2016:4) om mätare för aktiv elenergi. Bestämmelser om återkommande kontroll av elmätare kategori 1 upp till och med 63 ampere finns i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2009:9) om återkommande kontroll av mätare för aktiv elenergi. (STAFS 2019:2). PDF-filen innehåller STAFS 2009:8 i den senaste versionen med alla ändringar införda i den ursprungliga texten (konsoliderad version). Ursprunglig text (grundförfattning) och senare ändringar (ändringsförfattningar) hittar du nedan.
Grundförfattning: STAFS 2009:8
Ändringsförfattningar: STAFS 2019:2 STAFS 2011:13 STAFS 2015:2 STAFS 2015:7
Bemyndigande: 7 § förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el, 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon och 7 § förordningen (2005:894) om teknisk kontroll

Relaterade ämnesområden