Information

Beskrivning: Föreskrifterna gäller mätsystem i kategori 1–5 som används för mätning för annans räkning enligt 3 kap. 10 § ellagen (1997:857). Föreskrifterna gäller också mätsystem som tagits i bruk efter den 1 mars 2015 utanför koncessionspliktiga nät för mätning av elproduktion enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat där mätning är en förutsättning för tilldelning av elcertifikat enligt 2 kap. 3 § nyssnämnd lag. Mätsystem kategori 1 upp till och med 63 ampere behöver dock endast uppfylla kraven i 3–6 §§ i dessa föreskrifter. Kompletterande bestämmelser för elmätare upp till och med 63 ampere finns i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:7) om mätare för aktiv elenergi. Bestämmelser om återkommande kontroll av elmätare kategori 1 upp till och med 63 ampere finns i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2009:9) om återkommande kontroll av mätare för aktiv elenergi. PDF-filen innehåller STAFS 2009:8 i den senaste versionen med alla ändringar införda i den ursprungliga texten (konsoliderad version). Ursprunglig text (grundförfattning) och senare ändringar (ändringsförfattningar) hittar du nedan.
Grundförfattning: STAFS 2009:8
Ändringsförfattningar: STAFS 2011:13 STAFS 2015:2 STAFS 2015:7
Bemyndigande: 7 § förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el, 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon och 7 § förordningen (2005:894) om teknisk kontroll

Relaterade ämnesområden