Information

Beskrivning: Detta dokument är framtaget för att ge vägledning och riktlinjer för de provningslaboratorier och kontrollorgan som använder vågar i sin verksamhet. Då vägningen kan ha en stor inverkan på slutresultatet av laboratoriernas/kontrollorganens arbete är det viktigt att man har rutiner och kunskap om hur man skall säkerställer att delvis vågen fungerar på ett korrekt sätt samt vad man bör tänka på vid när man använder den. Denna vägledning förtydligar vissa punkter som finns i generell form i SS-EN ISO/IEC 17025: 2005. Observera att det finns ett regelverk för vissa typer av vågar som anges i olika föreskrifter från Swedac vilka baseras på Vågdirektiv 2009/23/EG och Mätinstrumentdirektivet 2004/22/EG. Dessa regelsystem behandlas inte i detta dokument. Ytterligare information om vågar finns här på webbplatsen. Utgåva 2, 2018-09-14