Information

Beskrivning: Detta dokument har utarbetats för att ge laboratorier och kontrollorgan riktlinjer till hur program för intern revision av ledningssystem och dess tillämpning kan etableras. Dokumentet ersätter utgåva 2, och är omarbetat för anpassning till SS-EN ISO/IEC 17025 och SS-EN ISO/IEC 17020. Ytterligare vägledning för att genomföra interna revisioner ges i standarden SS-EN ISO 19011. Utgåva 4, 2019-01-30