Information

Beskrivning: Författningen träder ikraft den 1 augusti 2020 och ersätter då Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2015:8) om ackreditering samt följande elva verksamhetsspecifika författningar. Swedacs särskilda föreskrifter (STAFS 2003:12) för ackrediterade laboratorier verksamma inom teknikområdet oförstörande provning, Swedacs föreskrifter och allmänna råd (2007:10) om ackreditering av organ som planerar, utför och rapporterar effektivitetsstudier enligt GEP, Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem, Swedacs föreskrifter (STAFS 2010:11) om ackreditering av miljökontrollanter enligt Emas, Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:18) om ackreditering av kontrollorgan, Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:33) om ackreditering av laboratorier, föreskrifter (STAFS 2011:34) om ackreditering av arrangörer av program för kompetensprövning, Swedacs föreskrifter (STAFS 2011:35) om ackreditering av producenter av referensmaterial, Swedacs föreskrifter (STAFS 2012:6) om ackreditering av organ för validering och verifiering av växthusgaser, Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2013:5) om ackreditering av organ som certifierar produkter, Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2013:6) om ackreditering av organ som certifierar personer. Föreskrifterna gäller för företag och organisationer som är eller ansöker om att bli ackrediterade av Swedac. Föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om vilka krav Swedac ackrediterar enligt, vad en ansökan om ackrediterar ska innehålla, hur Swedacs ackrediteringsmärke ska användas och på vilket sätt hänvisning till ackreditering får ske samt särskilda krav som gäller vid ackreditering med flexibel omfattning. Författningen innehåller även allmänna råd som gör det lättare att tolka och uppfylla kraven för ackreditering. Författningen innehåller följande övergångsbestämmelser. Organ som beviljats ackreditering före den 1 augusti 2020 ska uppfylla kraven i 10 § andra punkten gällande underleverantörer senast den 31 december 2020, den upphävda författningen styrelsens föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2015:8) om ackreditering ska gälla till och med den 31 december 2021 i fråga om vad som föreskrivs i 29 § om märkning av kontrollerade objekt och den upphävda författningen styrelsens föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:18) om ackreditering av kontrollorgan ska gälla till och med den 31 december 2021 i fråga om vad som föreskrivs i 5 § om kontrollprocedurer för ackrediterade kontrollorgan av typ C och vad som föreskrivs i 6 § om krav på deltaganden vid möten.
Bemyndigande:

3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll

Relaterade ämnesområden